Millbridge Speedway

今夜のメンテ後にリリース予定の新コース Millbridge Speedway を紹介する動画が公開されました。

https://www.youtube.com/watch?v=hHhDU9g8NRA