Cadillac V-Series.R GTP

キャデラックのLMDh規定マシン V-シリーズ.R の動画が公開されました。


https://www.youtube.com/watch?v=jLxU8upMjrs

オンボード動画も公開されたので追記


https://www.youtube.com/watch?v=3kW5HojC1RE